Sant Feliu – PHC Sant Cugat (1ª Espanyola, 7ª Jornada Lliga 2016-2017, dissabte 19/11/2016)